Budget

 

Aktuell andelsförättning T00693 finns tillgänglig på årsmötet. Upprättad av lantmäterimyndigheten år 2002. Styrelsen gör kontinuerligt mindre uppdatering.

forattning-ostra-okna-vsf.pdf

Driften finansieras av statsbidrag samt medlemsavgift/utdebitering som faställs på årsmötet.

Debitering sker 1 ggr/år och skall vara betald inom 30 dagar. Försenad betalning medför avgift på 100 kr nästföljande räkning, enligt beslut på årsmöte 2001. Ej betald avgift kan bli föremål för indrivning av kronofogden enligt praxis. 

Fördelningen av avgiften sker efter lantmäteriets tonkilometermetod, baserad på belastning och väglängd,

tonkm.pdf  enl. förättningen är skador som uppkommer på anläggningsvägar till följd av trafik under tid då bärigheten är nedsatt eller till följd av arbete med tunga fordon, skall repareras av den eller de fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet har utförts.

Sträcka A-C och D-H är gemensamma, övriga benämns enskilda vägar i uttaxeringen för dom det berör enl. förrättning.

karta sträckor aktbilaga KA1,2

Välkommen

Välkommen till www.ostraokna.n.nu.

 

Länkar

besöksräknare
räknare